બાર ચાર્ટ (Bar Charts) Online Test 1 (Free)

/5
2

બાર ચાર્ટ (Bar Charts) Online Test 1 (Free)

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

---------------

Your Name

1 / 5

-: બાર ચાર્ટ (Bar Chart) :-

આપેલ વર્ષોમાં ત્રણ કંપનીઓ X, Y અને Z દ્વારા કાગળનું ઉત્પાદન (લાખ ટનમાં)

 

-: સૂચના :-

ઉપરનો બાર ચાર્ટ આપેલ વર્ષોમાં ત્રણ કંપનીઓ X, Y અને Z દ્વારા કાગળનું ઉત્પાદન (લાખ ટનમાં) દર્શાવે છે. તેના આધારે નીચે આપેલ પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

 

-: પ્રશ્ન :-

નીચેનામાંથી કયા વર્ષ માટે, કંપની Y માટે પાછલા વર્ષથી ઉત્પાદનમાં મહત્તમ વધારો/ઘટાડો જોવા મળે છે?

2 / 5

-: બાર ચાર્ટ (Bar Chart) :-

આપેલ વર્ષોમાં ત્રણ કંપનીઓ X, Y અને Z દ્વારા કાગળનું ઉત્પાદન (લાખ ટનમાં)

 

-: સૂચના :-

ઉપરનો બાર ચાર્ટ આપેલ વર્ષોમાં ત્રણ કંપનીઓ X, Y અને Z દ્વારા કાગળનું ઉત્પાદન (લાખ ટનમાં) દર્શાવે છે. તેના આધારે નીચે આપેલ પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

 

-: પ્રશ્ન :-

1996 થી 1999 સુધીમાં કંપની Y ના ઉત્પાદનમાં કેટલા ટકા વધારો થયો છે?

3 / 5

-: બાર ચાર્ટ (Bar Chart) :-

આપેલ વર્ષોમાં ત્રણ કંપનીઓ X, Y અને Z દ્વારા કાગળનું ઉત્પાદન (લાખ ટનમાં)

 

-: સૂચના :-

ઉપરનો બાર ચાર્ટ આપેલ વર્ષોમાં ત્રણ કંપનીઓ X, Y અને Z દ્વારા કાગળનું ઉત્પાદન (લાખ ટનમાં) દર્શાવે છે. તેના આધારે નીચે આપેલ પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

 

-: પ્રશ્ન :-

કયા વર્ષમાં કંપની Z ના ઉત્પાદન અને કંપની Y ના ઉત્પાદનના ગુણોતરની ટકાવારી મહત્તમ હતી?

4 / 5

-: બાર ચાર્ટ (Bar Chart) :-

આપેલ વર્ષોમાં ત્રણ કંપનીઓ X, Y અને Z દ્વારા કાગળનું ઉત્પાદન (લાખ ટનમાં)

 

-: સૂચના :-

ઉપરનો બાર ચાર્ટ આપેલ વર્ષોમાં ત્રણ કંપનીઓ X, Y અને Z દ્વારા કાગળનું ઉત્પાદન (લાખ ટનમાં) દર્શાવે છે. તેના આધારે નીચે આપેલ પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

 

-: પ્રશ્ન :-

આપેલ પાંચ વર્ષ માટે કઈ કંપનીનું સરેરાશ ઉત્પાદન મહત્તમ હતું?

5 / 5

-: બાર ચાર્ટ (Bar Chart) :-

આપેલ વર્ષોમાં ત્રણ કંપનીઓ X, Y અને Z દ્વારા કાગળનું ઉત્પાદન (લાખ ટનમાં)

 

-: સૂચના :-

ઉપરનો બાર ચાર્ટ આપેલ વર્ષોમાં ત્રણ કંપનીઓ X, Y અને Z દ્વારા કાગળનું ઉત્પાદન (લાખ ટનમાં) દર્શાવે છે. તેના આધારે નીચે આપેલ પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

 

-: પ્રશ્ન :-

1998-2000ના સમયગાળામાં કંપની Xના સરેરાશ ઉત્પાદન અને તે જ સમયગાળામાં કંપની Yના સરેરાશ ઉત્પાદનનો ગુણોત્તર કેટલો છે?

Your score is

The average score is 30%

0%

Results :


User NameScore
A.b.60%
H0%
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments