રૂઢિપ્રયોગ (Gujarati Grammar) Online Test 1 (Free)

/10
10

રૂઢિપ્રયોગ (Gujarati Grammar) Online Test 1 (Free)

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

---------------

Your Name

1 / 10

રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો.

 

મનમાં ગાંઠ વાળવી

2 / 10

રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો.

 

મનમાં ગાંઠ વાળવી

3 / 10

રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો.

 

નાટક ભજવવું

4 / 10

રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો.

 

આંગળાં કરડવાં

5 / 10

રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો.

 

ઓઢું હું કાળો કામળો, દૂજો ડાઘ ન લાગે કોય.

6 / 10

રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો.

 

ઊભા મેલીને જવું

7 / 10

રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો.

 

આંદોલિત થઈ ઉઠવું

8 / 10

રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો.

 

હાથ મસ્તક પર હોવા

9 / 10

રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો.

 

ઓછું આવવું

10 / 10

રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો.

 

કાન તળે કાઢી નાખવું

Your score is

The average score is 73%

0%

Results :


User NameScore
Nipurna80%
Nipurna60%
G90%
D40%
Vadana70%
k100%
k80%
Helee60%
H80%
Pinku70%
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments