ટેબલ ચાર્ટ (Table Charts) Online Test 1 (Free)

/5
0

ટેબલ ચાર્ટ (Table Charts) Online Test 1 (Free)

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

---------------

Your Name

1 / 5

-: ટેબલ ચાર્ટ (Table Chart) :-

એક પરીક્ષામાં ભૌતિકશાસ્ત્ર અને રસાયણશાસ્ત્રમાં વિદ્યાર્થીઓએ મેળવેલા ગુણના આધારે 100 વિદ્યાર્થીઓનું વર્ગીકરણ

-: સૂચના :-

ઉપરનો ટેબલ ચાર્ટ એક પરીક્ષામાં ભૌતિકશાસ્ત્ર અને રસાયણશાસ્ત્રમાં વિદ્યાર્થીઓએ મેળવેલા ગુણના આધારે 100 વિદ્યાર્થીઓનું વર્ગીકરણ દર્શાવે છે. તેના આધારે નીચે આપેલ પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

 

-: પ્રશ્ન :-

રસાયણશાસ્ત્રમાં ઓછામાં ઓછા 60% માર્ક્સ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાની ટકાવારી, સરેરાશ (એકંદર) ઓછામાં ઓછા 40% માર્કસ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાના આશરે કેટલા ટકા છે?

2 / 5

-: ટેબલ ચાર્ટ (Table Chart) :-

એક પરીક્ષામાં ભૌતિકશાસ્ત્ર અને રસાયણશાસ્ત્રમાં વિદ્યાર્થીઓએ મેળવેલા ગુણના આધારે 100 વિદ્યાર્થીઓનું વર્ગીકરણ

-: સૂચના :-

ઉપરનો ટેબલ ચાર્ટ એક પરીક્ષામાં ભૌતિકશાસ્ત્ર અને રસાયણશાસ્ત્રમાં વિદ્યાર્થીઓએ મેળવેલા ગુણના આધારે 100 વિદ્યાર્થીઓનું વર્ગીકરણ દર્શાવે છે. તેના આધારે નીચે આપેલ પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

 

-: પ્રશ્ન :-

એમ કહેવાય છે કે રસાયણશાસ્ત્રમાં ઉચ્ચ અભ્યાસ કરવા માટે ઓછામાં ઓછા 23 વિદ્યાર્થીઓ જ લાયક છે, તો રસાયણશાસ્ત્રમાં ઉચ્ચ અભ્યાસની પાત્રતા માટે રસાયણશાસ્ત્રમાં લઘુત્તમ કેટલા ગુણ જરૂરી છે ?

3 / 5

-: ટેબલ ચાર્ટ (Table Chart) :-

એક પરીક્ષામાં ભૌતિકશાસ્ત્ર અને રસાયણશાસ્ત્રમાં વિદ્યાર્થીઓએ મેળવેલા ગુણના આધારે 100 વિદ્યાર્થીઓનું વર્ગીકરણ

-: સૂચના :-

ઉપરનો ટેબલ ચાર્ટ એક પરીક્ષામાં ભૌતિકશાસ્ત્ર અને રસાયણશાસ્ત્રમાં વિદ્યાર્થીઓએ મેળવેલા ગુણના આધારે 100 વિદ્યાર્થીઓનું વર્ગીકરણ દર્શાવે છે. તેના આધારે નીચે આપેલ પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

 

-: પ્રશ્ન :-

રસાયણશાસ્ત્રમાં કટ-ઓફ માર્કસ 30 સાથે પાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ અને સરેરાશ 30 કટ-ઓફ માર્કસ સાથે પાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા વચ્ચે શું તફાવત છે?

4 / 5

-: ટેબલ ચાર્ટ (Table Chart) :-

એક પરીક્ષામાં ભૌતિકશાસ્ત્ર અને રસાયણશાસ્ત્રમાં વિદ્યાર્થીઓએ મેળવેલા ગુણના આધારે 100 વિદ્યાર્થીઓનું વર્ગીકરણ

-: સૂચના :-

ઉપરનો ટેબલ ચાર્ટ એક પરીક્ષામાં ભૌતિકશાસ્ત્ર અને રસાયણશાસ્ત્રમાં વિદ્યાર્થીઓએ મેળવેલા ગુણના આધારે 100 વિદ્યાર્થીઓનું વર્ગીકરણ દર્શાવે છે. તેના આધારે નીચે આપેલ પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

 

-: પ્રશ્ન :-

જો ભૌતિકશાસ્ત્રમાં ઉચ્ચ અભ્યાસ કરવા માટે ભૌતિકશાસ્ત્રમાં ઓછામાં ઓછા 60% ગુણ જરૂરી હોય, તો કેટલા વિદ્યાર્થીઓ ભૌતિકશાસ્ત્રમાં ઉચ્ચ અભ્યાસ કરવા માટે પાત્રતા ધરાવશે?

5 / 5

-: ટેબલ ચાર્ટ (Table Chart) :-

એક પરીક્ષામાં ભૌતિકશાસ્ત્ર અને રસાયણશાસ્ત્રમાં વિદ્યાર્થીઓએ મેળવેલા ગુણના આધારે 100 વિદ્યાર્થીઓનું વર્ગીકરણ

-: સૂચના :-

ઉપરનો ટેબલ ચાર્ટ એક પરીક્ષામાં ભૌતિકશાસ્ત્ર અને રસાયણશાસ્ત્રમાં વિદ્યાર્થીઓએ મેળવેલા ગુણના આધારે 100 વિદ્યાર્થીઓનું વર્ગીકરણ દર્શાવે છે. તેના આધારે નીચે આપેલ પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

 

-: પ્રશ્ન :-

સરેરાશ (એકંદર) 40% કરતા ઓછા ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા કેટલી છે?

Your score is

The average score is 0%

0%

Results :


Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments