શ્રેણી પૂર્ણ કરો (Series Completion) Online Test 1 (Free)

/10
9

શ્રેણી પૂર્ણ કરો (Series Completion) Online Test 1 (Free)

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

---------------

Your Name

1 / 10

AA ___ CB ___ AA ___ BBA ___ CCB ___

2 / 10

Z, S, W, O, T, K, Q, G, ?, ?

3 / 10

AB, BA, ABC, CBA, ABCD, ___ ?

4 / 10

A8Z, G27T, M64N, ___ Y216B

5 / 10

KM 5, IP 8, GS 11, EV 14, ___

6 / 10

B, D, G, I, L, N, ___

7 / 10

BDF, CFI, DHL, ___

8 / 10

WFB, TGD, QHG, ?

9 / 10

BXJ, ETL, HPN, KLP, ?

10 / 10

B, D, G, I, L, N, ___

Your score is

The average score is 32%

0%

Results :


User NameScore
Kb0%
Ppari20%
G.P70%
660%
Bb50%
hetvi gore0%
S10%
AK 00740%
Hk40%
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments