મેટ્રિક્સ આકૃતિ (Figure Matrix) Online Test 1 (Free)

/10
13

મેટ્રિક્સ આકૃતિ (Figure Matrix) Online Test 1 (Free)

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

---------------

Your Name

1 / 10

-: સૂચના :-

ચાર વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય આકૃતિ પસંદ કરીને મેટ્રિક્સને પૂર્ણ કરો.

2 / 10

-: સૂચના :-

ચાર વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય આકૃતિ પસંદ કરીને મેટ્રિક્સને પૂર્ણ કરો.

3 / 10

-: સૂચના :-

ચાર વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય આકૃતિ પસંદ કરીને મેટ્રિક્સને પૂર્ણ કરો.

4 / 10

-: સૂચના :-

ચાર વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય આકૃતિ પસંદ કરીને મેટ્રિક્સને પૂર્ણ કરો.

5 / 10

-: સૂચના :-

ચાર વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય આકૃતિ પસંદ કરીને મેટ્રિક્સને પૂર્ણ કરો.

6 / 10

-: સૂચના :-

ચાર વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય આકૃતિ પસંદ કરીને મેટ્રિક્સને પૂર્ણ કરો.

7 / 10

-: સૂચના :-

ચાર વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય આકૃતિ પસંદ કરીને મેટ્રિક્સને પૂર્ણ કરો.

8 / 10

-: સૂચના :-

ચાર વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય આકૃતિ પસંદ કરીને મેટ્રિક્સને પૂર્ણ કરો.

9 / 10

-: સૂચના :-

ચાર વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય આકૃતિ પસંદ કરીને મેટ્રિક્સને પૂર્ણ કરો.

 

10 / 10

-: સૂચના :-

ચાર વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય આકૃતિ પસંદ કરીને મેટ્રિક્સને પૂર્ણ કરો.

Your score is

The average score is 44%

0%

Results :


User NameScore
Dip60%
Mital Damor50%
Why50%
Why10%
Helee70%
H0%
Nirali50%
Sh30%
Jsn80%
Hk70%
AK 00750%
Hk40%
J10%
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments