પેપર કટિંગ (Paper Cutting) Online Test 1 (Free)

/10
5

પેપર કટિંગ (Paper Cutting) Online Test 1 (Free)

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

---------------

Your Name

1 / 10

-: સૂચના :-

પેપરને અનુક્રમે X, Y અને Z રીતે વાળીને (Folding કરીને) કાપવામાં આવે છે, ત્યારબાદ ખોલવામાં (Unfold કરવામાં) આવે તો ચાર વિકલ્પોમાંથી કેવી આકૃતિ મળે તે પસંદ કરો.

2 / 10

-: સૂચના :-

પેપરને અનુક્રમે P, X, Y અને Z રીતે વાળીને (Folding કરીને) કાપવામાં આવે છે, ત્યારબાદ ખોલવામાં (Unfold કરવામાં) આવે તો ચાર વિકલ્પોમાંથી કેવી આકૃતિ મળે તે પસંદ કરો.

3 / 10

-: સૂચના :-

પેપરને અનુક્રમે P, X, Y અને Z રીતે વાળીને (Folding કરીને) કાપવામાં આવે છે, ત્યારબાદ ખોલવામાં (Unfold કરવામાં) આવે તો ચાર વિકલ્પોમાંથી કેવી આકૃતિ મળે તે પસંદ કરો.

4 / 10

-: સૂચના :-

પેપરને અનુક્રમે X, Y અને Z રીતે વાળીને (Folding કરીને) કાપવામાં આવે છે, ત્યારબાદ ખોલવામાં (Unfold કરવામાં) આવે તો ચાર વિકલ્પોમાંથી કેવી આકૃતિ મળે તે પસંદ કરો.

5 / 10

-: સૂચના :-

પેપરને અનુક્રમે X, Y અને Z રીતે વાળીને (Folding કરીને) કાપવામાં આવે છે, ત્યારબાદ ખોલવામાં (Unfold કરવામાં) આવે તો ચાર વિકલ્પોમાંથી કેવી આકૃતિ મળે તે પસંદ કરો.

6 / 10

-: સૂચના :-

પેપરને અનુક્રમે X, Y અને Z રીતે વાળીને (Folding કરીને) કાપવામાં આવે છે, ત્યારબાદ ખોલવામાં (Unfold કરવામાં) આવે તો ચાર વિકલ્પોમાંથી કેવી આકૃતિ મળે તે પસંદ કરો.

7 / 10

-: સૂચના :-

પેપરને અનુક્રમે X, Y અને Z રીતે વાળીને (Folding કરીને) કાપવામાં આવે છે, ત્યારબાદ ખોલવામાં (Unfold કરવામાં) આવે તો ચાર વિકલ્પોમાંથી કેવી આકૃતિ મળે તે પસંદ કરો.

8 / 10

-: સૂચના :-

પેપરને અનુક્રમે P, X, Y અને Z રીતે વાળીને (Folding કરીને) કાપવામાં આવે છે, ત્યારબાદ ખોલવામાં (Unfold કરવામાં) આવે તો ચાર વિકલ્પોમાંથી કેવી આકૃતિ મળે તે પસંદ કરો.

9 / 10

-: સૂચના :-

પેપરને અનુક્રમે X, Y અને Z રીતે વાળીને (Folding કરીને) કાપવામાં આવે છે, ત્યારબાદ ખોલવામાં (Unfold કરવામાં) આવે તો ચાર વિકલ્પોમાંથી કેવી આકૃતિ મળે તે પસંદ કરો.

10 / 10

-: સૂચના :-

પેપરને અનુક્રમે X, Y અને Z રીતે વાળીને (Folding કરીને) કાપવામાં આવે છે, ત્યારબાદ ખોલવામાં (Unfold કરવામાં) આવે તો ચાર વિકલ્પોમાંથી કેવી આકૃતિ મળે તે પસંદ કરો.

Your score is

The average score is 40%

0%

Results :


User NameScore
Zala kinjal ben vajubhai20%
Dip50%
Mital Damor70%
Jsn60%
AK 0070%
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments