ગણિત – Aptitude (Class 3) Online Test Series (ગુજરાતી મીડિયમ)

Mix Test Series

Mix Test Series

Topic Wise Test Series

સંખ્યા પદ્ધતી (Number Systems)

સરેરાશ (Average)

સાદુરૂપ અને બીજગણિત (Simplification And Algebra)

સમાંતર શ્રેણી (Arithmetic Progression)

ગુણોતર શ્રેણી (Geometric Progression)

નફો અને ખોટ (Profit And Loss)

ભાગીદારી (Partnership)

ટકાવારી (Percentage)

ચેઇન રૂલ (Chain Rule)

ગુણોતર અને પ્રમાણ (Ratio and Proportion)

સમય અને કામ (Time And Work)

સમય, ઝડપ અને અંતર (Time, Speed And Distance)

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments