મિરર આકૃતિ (Mirror Image) Online Test 1 (Free)

/10
10

મિરર આકૃતિ (Mirror Image) Online Test 1 (Free)

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

---------------

Your Name

1 / 10

-: સૂચના :-

ચાર વિકલ્પોમાંથી આપેલ આકૃતિ (X) ની મિરર આકૃતિ (Mirror Image) પસંદ કરો.

2 / 10

-: સૂચના :-

ચાર વિકલ્પોમાંથી આપેલ આકૃતિની મિરર આકૃતિ (Mirror Image) પસંદ કરો.

3 / 10

-: સૂચના :-

ચાર વિકલ્પોમાંથી આપેલ આકૃતિની મિરર આકૃતિ (Mirror Image) પસંદ કરો.

4 / 10

-: સૂચના :-

ચાર વિકલ્પોમાંથી આપેલ આકૃતિ (X) ની મિરર આકૃતિ (Mirror Image) પસંદ કરો.

5 / 10

-: સૂચના :-

ચાર વિકલ્પોમાંથી આપેલ આકૃતિની મિરર આકૃતિ (Mirror Image) પસંદ કરો.

6 / 10

-: સૂચના :-

ચાર વિકલ્પોમાંથી આપેલ આકૃતિની મિરર આકૃતિ (Mirror Image) પસંદ કરો.

7 / 10

-: સૂચના :-

ચાર વિકલ્પોમાંથી આપેલ આકૃતિની મિરર આકૃતિ (Mirror Image) પસંદ કરો.

8 / 10

-: સૂચના :-

ચાર વિકલ્પોમાંથી આપેલ આકૃતિની મિરર આકૃતિ (Mirror Image) પસંદ કરો.

9 / 10

-: સૂચના :-

ચાર વિકલ્પોમાંથી આપેલ આકૃતિ (X) ની મિરર આકૃતિ (Mirror Image) પસંદ કરો.

10 / 10

-: સૂચના :-

ચાર વિકલ્પોમાંથી આપેલ આકૃતિ (X) ની મિરર આકૃતિ (Mirror Image) પસંદ કરો.

Your score is

The average score is 57%

0%

Results :


User NameScore
Dip100%
Nipurna10%
Mital Damor70%
Mital Damor40%
Jenis30%
Helee100%
Helee10%
Nirali60%
H60%
AK 00790%
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments