છુપાયેલી આકૃતિ (Embedded Image) Online Test 1 (Free)

/10
13

છુપાયેલી આકૃતિ (Embedded Image) Online Test 1 (Free)

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

---------------

Your Name

1 / 10

-: સૂચના :-

ચાર વિકલ્પોમાંથી જેમાં આકૃતિ (X) નો સમાવેશ થતો હોય તેવી આકૃતિ પસંદ કરો.

2 / 10

-: સૂચના :-

ચાર વિકલ્પોમાંથી જેમાં આકૃતિ (X) નો સમાવેશ થતો હોય તેવી આકૃતિ પસંદ કરો.

3 / 10

-: સૂચના :-

ચાર વિકલ્પોમાંથી જેમાં આકૃતિ (X) નો સમાવેશ થતો હોય તેવી આકૃતિ પસંદ કરો.

4 / 10

-: સૂચના :-

ચાર વિકલ્પોમાંથી જેમાં આકૃતિ (X) નો સમાવેશ થતો હોય તેવી આકૃતિ પસંદ કરો.

5 / 10

-: સૂચના :-

ચાર વિકલ્પોમાંથી જેમાં આકૃતિ (X) નો સમાવેશ થતો હોય તેવી આકૃતિ પસંદ કરો.

6 / 10

-: સૂચના :-

ચાર વિકલ્પોમાંથી જેમાં આકૃતિ (X) નો સમાવેશ થતો હોય તેવી આકૃતિ પસંદ કરો.

7 / 10

-: સૂચના :-

ચાર વિકલ્પોમાંથી જેમાં આકૃતિ (X) નો સમાવેશ થતો હોય તેવી આકૃતિ પસંદ કરો.

8 / 10

-: સૂચના :-

ચાર વિકલ્પોમાંથી જેમાં આકૃતિ (X) નો સમાવેશ થતો હોય તેવી આકૃતિ પસંદ કરો.

9 / 10

-: સૂચના :-

ચાર વિકલ્પોમાંથી જેમાં આકૃતિ (X) નો સમાવેશ થતો હોય તેવી આકૃતિ પસંદ કરો.

10 / 10

-: સૂચના :-

ચાર વિકલ્પોમાંથી જેમાં આકૃતિ (X) નો સમાવેશ થતો હોય તેવી આકૃતિ પસંદ કરો.

Your score is

The average score is 65%

0%

Results :


User NameScore
Dip70%
Nipurna50%
Mital Damor100%
Rk80%
Vinod c.90%
Hely100%
Helee20%
P0%
Jai0%
MIT AMIN80%
Hk100%
AK 00780%
Hk80%
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments