વેન આકૃતિ (Venn Diagram) Online Test 1 (Free)

/10
35

વેન આકૃતિ (Venn Diagram) Online Test 1 (Free)

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

---------------

Your Name

1 / 10

નીચેનામાંથી કઈ આકૃતિ (Venn Diagram) ઊંચા માણસ, કાળા વાળવાળા લોકો અને ભારતીયો વચ્ચેનો શ્રેષ્ઠ સંબંધ દર્શાવે છે?

2 / 10

નીચેનામાંથી કઈ આકૃતિ (Venn Diagram) આયર્ન, લીડ અને નાઈટ્રોજન વચ્ચેનો શ્રેષ્ઠ સંબંધ દર્શાવે છે?

3 / 10

નીચેનામાંથી કઈ આકૃતિ (Venn Diagram) સ્ત્રીઓ, માતાઓ અને એન્જિનિયરો વચ્ચેનો શ્રેષ્ઠ સંબંધ દર્શાવે છે?

4 / 10

નીચેનામાંથી કઈ આકૃતિ (Venn Diagram) ફેક્ટરી, ઉત્પાદન અને મશીનરી વચ્ચેનો શ્રેષ્ઠ સંબંધ દર્શાવે છે?

5 / 10

નીચેનામાંથી કઈ આકૃતિ (Venn Diagram) ભારત, હરિયાણા અને વિશ્વ વચ્ચેનો શ્રેષ્ઠ સંબંધ દર્શાવે છે?

6 / 10

નીચેનામાંથી કઈ આકૃતિ (Venn Diagram) પ્રવાસીઓ, ટ્રેન અને બસ વચ્ચેનો શ્રેષ્ઠ સંબંધ દર્શાવે છે?

7 / 10

નીચેનામાંથી કઈ આકૃતિ (Venn Diagram) હાથી, માંસાહારી અને વાઘ વચ્ચેનો શ્રેષ્ઠ સંબંધ દર્શાવે છે?

8 / 10

નીચેનામાંથી કઈ આકૃતિ (Venn Diagram) સિંહ, કૂતરો અને સાપ વચ્ચેનો શ્રેષ્ઠ સંબંધ દર્શાવે છે?

9 / 10

નીચેનામાંથી કઈ આકૃતિ (Venn Diagram) શિક્ષક, લેખક અને સંગીતકાર વચ્ચેનો શ્રેષ્ઠ સંબંધ દર્શાવે છે?

10 / 10

નીચેનામાંથી કઈ આકૃતિ (Venn Diagram) હોસ્પિટલ, નર્સ અને દર્દી વચ્ચેનો શ્રેષ્ઠ સંબંધ દર્શાવે છે?

Your score is

The average score is 58%

0%

Results :


User NameScore
Y90%
Zala kinjal ben60%
Nipurna80%
Nipurna40%
Nipurna10%
Nipurna patel0%
Mital Damor70%
Vinod100%
Rk60%
Vinod c90%
Vishal Daki90%
M R100%
G.P70%
F100%
C10%
Bb90%
H0%
Mehul Ghataliya10%
hetvi gore0%
ABC80%
devang60%
Prachi Maru90%
Hh40%
Hh10%
vh60%
MIT AMIN70%
Mahir100%
Mahir0%
S80%
S40%
Bb70%
Hk90%
AK 00780%
Hk80%
Bhavisha Suthar10%
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments