વાક્ય પરિવર્તન (Gujarati Grammar) Online Test 4

/20
0

વાક્ય પરિવર્તન (Gujarati Grammar) Online Test 4

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

---------------

Your Name

1 / 20

નીચે આપેલ વાક્યનો ભાવેપ્રયોગવાળો સાચો વિકલ્પ શોધો.

 

કુંવર રડી પડી

2 / 20

નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.

 

દયાશંકરે વાર્તા કહી

3 / 20

નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય કર્મણિપ્રયોગ જણાવો.

 

પ્રાથમિક શાળામાં આશા શિક્ષિકાની નોકરી કરતી.

4 / 20

નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.

 

અમારી મોટરે નૌકાહરણ કર્યું.

5 / 20

નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય કર્મણિપ્રયોગ જણાવો.

 

લઘુકૌમુદી વિના હું ભણું કેમ ?

6 / 20

નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય ભાવે પ્રયોગ જણાવો.

 

પુષ્પા કેમ ડરે ?

7 / 20

નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય કર્મણિપ્રયોગ જણાવો.

 

પરમરાજ ઘરમાં રમતી.

8 / 20

નીચે આપેલ વાક્યનો કર્તરીપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.

 

તારાથી લોકોની સેવા કરાય છે.

9 / 20

નીચે આપેલ વાક્યનું યોગ્ય પ્રેરકવાક્ય જણાવો.

 

વિદ્યાર્થીઓ વિજ્ઞાનપ્રયોગ કરે છે.

10 / 20

નીચે આપેલ વાક્યનો ભાવે પ્રયોગવાળો સાચો વિકલ્પ શોધો.

 

યશાંકી પગે પડી

11 / 20

'પાર્વતીએ જીવનભર થીગડાં માર્યા' વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.

12 / 20

નીચે આપેલ વાક્યનો કર્મણિપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.

 

મેં જવાબ ન આપ્યો તે ન આપ્યો.

13 / 20

નીચે આપેલ વાક્યનું યોગ્ય પ્રેરકવાક્ય જણાવો.

 

કામિનીએ દર્દીની સારવાર કરી.

14 / 20

નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.

 

માળીએ ઝાડ કાપ્યું.

15 / 20

નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય ભાવે પ્રયોગ જણાવો.

 

શિવમ જાય છે.

16 / 20

નીચે આપેલ વાક્યનો કર્મણિપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.

 

અમરો ટંડેલ બની જશે.

17 / 20

નીચે આપેલ વાક્યનું યોગ્ય પ્રેરકવાક્ય જણાવો.

 

પંકજે બધા દાખલા ગણ્યા.

18 / 20

નીચે આપેલ વાક્યનો કર્તરીપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.

 

રૂપાકાકીથી હળ લઈ ખેતરમાં જવાયું

19 / 20

નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય ભાવે પ્રયોગ જણાવો.

 

હું તો થથરી ગયો.

20 / 20

'મધુ હાલરડું ગાય છે' વાક્યનું પ્રેરક વાક્ય દર્શાવો.

Your score is

The average score is 0%

0%

Results :


Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments