ડીઝાઈન ઓફ રેઈનફોર્સ્ડ કોંક્રિટ સ્ટ્રક્ચર્સ (Class 3 – ગુજરાતી મીડિયમ) Online Test Series

Free Test Series
Test No.SubjectStart Test
Test 1ડીઝાઈન ઓફ રેઈનફોર્સ્ડ કોંક્રિટ સ્ટ્રક્ચર્સ (Design of Reinforced Concrete Structures)
(10 Marks)
Start Test
Membership Test Series

Topic wise Test Series

Test No.SubjectStart Test
Test 1લિમિટ સ્ટેટ મેથડ (Limit State Method) 1
(20 Marks)
Start Test
Test 2લિમિટ સ્ટેટ ઓફ કોલેપ્સ: ફ્લેક્ઝર (Limit State of Collapse: Flexure) 1
(20 Marks)
Start Test
Test 3લિમિટ સ્ટેટ ઓફ કોલેપ્સ: ફ્લેક્ઝર (Limit State of Collapse: Flexure) 2
(20 Marks)
Start Test
Test 4સ્લેબની ડીઝાઇન (Design of Slab) 1
(20 Marks)
Start Test
Test 5લિમિટ સ્ટેટ ઓફ કોલેપ્સ: શિયર (Limit State of Collapse: Shear) 1
(10 Marks)
Start Test
Test 6લિમિટ સ્ટેટ ઓફ સર્વિસીબિલિટી (Limit State of Serviceability) 1
(20 Marks)
Start Test
Test 7અક્ષીય ભારવાળો ટૂંકો કોલમ અને આઇસોલેટેડ ફૂટીંગ (Axially Loaded Short Column and Isolated Footing) 1
(20 Marks)
Start Test
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments