બિલ્ડિંગ મટીરિયલ્સ (Class 3 – ગુજરાતી મીડિયમ) Online Test Series

Free Test Series
Test No.SubjectStart Test
Test 1બિલ્ડિંગ મટીરિયલ્સ (Building Materials)
(10 Marks)
Start Test
Membership Test Series

Topic wise Test Series

Test No.SubjectStart Test
Test 1પરિચય (Introduction) 1
(20 Marks)
Start Test
Test 2માટીની પેદાશો (Clay Products) 1
(20 Marks)
Start Test
Test 3માટીની પેદાશો (Clay Products) 2
(20 Marks)
Start Test
Test 4ખડકો અને પથ્થરો (Rocks and Stones) 1
(20 Marks)
Start Test
Test 5ખડકો અને પથ્થરો (Rocks and Stones) 2
(20 Marks)
Start Test
Test 6ચૂનો અને પોઝોલાના (Lime and Pozzolana) 1
(20 Marks)
Start Test
Test 7ચૂનો અને પોઝોલાના (Lime and Pozzolana) 2
(20 Marks)
Start Test
Test 8સિમેન્ટ કોંક્રિટ (Cement Concrete) 1
(20 Marks)
Start Test
Test 9સિમેન્ટ કોંક્રિટ (Cement Concrete) 2
(20 Marks)
Start Test
Test 10સિમેન્ટ કોંક્રિટ (Cement Concrete) 3
(20 Marks)
Start Test
Test 11સિમેન્ટ કોંક્રિટ (Cement Concrete) 4
(20 Marks)
Start Test
Test 12લાકડું (Timber) 1
(20 Marks)
Start Test
Test 13લાકડું (Timber) 2
(20 Marks)
Start Test
Test 14લાકડું (Timber) 3
(20 Marks)
Start Test
Test 15લાકડું (Timber) 4
(20 Marks)
Start Test
Test 16અન્ય કન્સ્ટ્રકસન મટીરિયલ્સ (Miscellaneous Construction Materials) 1
(20 Marks)
Start Test
Test 17અન્ય કન્સ્ટ્રકસન મટીરિયલ્સ (Miscellaneous Construction Materials) 2
(20 Marks)
Start Test
Test 18અન્ય કન્સ્ટ્રકસન મટીરિયલ્સ (Miscellaneous Construction Materials) 3
(20 Marks)
Start Test
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments