સર્વેઇંગ (Class 3 – ગુજરાતી મીડિયમ) Online Test Series

Free Test Series

Test 1

સર્વેઇંગ (Surveying)
(10 Marks)

Membership Test Series

Test 1

પરિચય (Introduction) 1
(20 Marks)

Test 2

સ્કેલ (Scales) 1
(20 Marks)

Test 3

સાંકળ અને ટેપ સર્વે (Chain and Tape Survey) 1
(20 Marks)

Test 4

સાંકળ અને ટેપ સર્વે (Chain and Tape Survey) 2
(20 Marks)

Test 5

સાંકળ અને ટેપ સર્વે (Chain and Tape Survey) 3
(20 Marks)

Test 6

કંપાસ સર્વે (Compass Survey) 1
(20 Marks)

Test 7

કંપાસ સર્વે (Compass Survey) 2
(20 Marks)

Test 8

થિયોડોલાઇટ (Theodolite) 1
(20 Marks)

Test 9

થિયોડોલાઇટ (Theodolite) 2
(20 Marks)

Test 10

થિયોડોલાઇટ (Theodolite) 3
(20 Marks)

Test 11

તલેક્ષણ (Levelling) 1
(20 Marks)

Test 12

તલેક્ષણ (Levelling) 2
(20 Marks)

Test 13

તલેક્ષણ (Levelling) 3
(20 Marks)

Test 14

અંતરકોણમાપન (Tacheometry) 1
(20 Marks)

Test 15

સમોચ્ય રેખાંકન (Contouring) 1
(20 Marks)

Test 16

વક્રો (Curves) 1
(20 Marks)

Test 17

વક્રો (Curves) 2
(20 Marks)

Test 18

સમપાટ સર્વેક્ષણ (Plane Table Surveying) 1
(20 Marks)

Test 19

એડવાન્સ્ડ સર્વે ઇક્વીપમેન્ટ (Advanced Survey Equipment) 1
(20 Marks)

Test 20

એડવાન્સ્ડ સર્વે ઇક્વીપમેન્ટ (Advanced Survey Equipment) 2
(20 Marks)

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments