જોડણી (Gujarati Grammar) Online Test 1 (Free)

/10
14

જોડણી (Gujarati Grammar) Online Test 1 (Free)

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

---------------

Your Name

1 / 10

નીચેનામાંથી કયા શબ્દની જોડણી સાચી છે ?

2 / 10

સાચી જોડણી શોધો.

3 / 10

સાચી જોડણી શોધો.

4 / 10

સાચી જોડણી શોધો.

5 / 10

સાચી જોડણી શોધો.

6 / 10

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચી જોડણી શોધો.

7 / 10

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચી જોડણી શોધો.

8 / 10

સાચી જોડણી શોધો.

9 / 10

સાચી જોડણી શોધો.

10 / 10

સાચી જોડણી શોધો.

Your score is

The average score is 53%

0%

Results :


User NameScore
Nipurna40%
G50%
Rk50%
Rk20%
K80%
K50%
D70%
Patel Jigar80%
Patel Jigar10%
Vandana50%
Helee50%
C80%
C50%
Pinku60%
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments