શબ્દસમૂહ (Gujarati Grammar) Online Test 1 (Free)

/10
31

શબ્દસમૂહ (Gujarati Grammar) Online Test 1 (Free)

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

---------------

Your Name

1 / 10

-: સૂચના :-

શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દનો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

 

ડાબે હાથે પણ બાણ ફેંકી શકે તેવું

2 / 10

-: સૂચના :-

શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દનો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

 

‘‘કંઈપણ ખાધાપીધા વિના કરેલો ઉપવાસ”

3 / 10

-: સૂચના :-

શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દનો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

 

ધનુષ્યની દોરી

4 / 10

-: સૂચના :-

શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દનો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

 

પ્રેમથી જીતી લેવાનો પ્રયાસ

5 / 10

-: સૂચના :-

શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દનો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

 

ખભે ભરાવવાની ઝોળી

6 / 10

-: સૂચના :-

શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દનો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

 

ડામ દેવાનું સાધન

7 / 10

-: સૂચના :-

શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દનો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

 

શું કરવું તે કશું સૂઝે નહિ તેવું

8 / 10

-: સૂચના :-

શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દનો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

 

રહી રહીને પડતાં વરસાદનું ઝાપટું

9 / 10

-: સૂચના :-

શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દનો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

 

'પરિવર્તન કે ઊથલપાથલનો સમય’

10 / 10

-: સૂચના :-

શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દનો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

 

તાડનાં ફળની અંદરનો ગર

Your score is

The average score is 37%

0%

Results :


User NameScore
Karan80%
Kt20%
Kt10%
G0%
Nipurna40%
Nipurna20%
G50%
Skc30%
Anil Kantariya40%
K60%
D20%
Vandana40%
Vandana0%
k100%
k20%
Helee30%
U90%
Chirag80%
Chirag30%
Zala kinjal90%
Kinjal30%
J40%
ABC100%
Nirali20%
Jaydeep Vaghela0%
Jaydeep Vaghela0%
devang10%
Pinku20%
Pinku0%
લસણ30%
Kavita60%
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments