સંધિ (Gujarati Grammar) Online Test 1 (Free)

/10
7

સંધિ (Gujarati Grammar) Online Test 1 (Free)

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

---------------

Your Name

1 / 10

સંધિ જોડો.

 

ચતુઃ + પદી

2 / 10

સંધિ જોડો.

 

માતૃ + અર્થે

3 / 10

સંધિ જોડો.

 

તેજસ + વધ

4 / 10

સંધિ જોડો.

 

અભિ + આસ + ઈક

5 / 10

સંધિ છોડો.

 

અનપેક્ષા

6 / 10

સંધિ છોડો.

 

ઐતિહાસિક

7 / 10

સંધિ છોડો.

 

પાવક

8 / 10

સંધિ જોડો.

 

હલ + આયુધ

9 / 10

સંધિ જોડો.

 

પ્ર + નિપાત

10 / 10

સંધિ જોડો.

 

તદ્ + રૂપ

Your score is

The average score is 54%

0%

Results :


User NameScore
Sanju90%
Sanju30%
Hemal50%
Akki50%
D30%
C80%
C50%
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments