વિરુદ્ધાર્થી (Gujarati Grammar) Online Test 1 (Free)

/10
6

વિરુદ્ધાર્થી (Gujarati Grammar) Online Test 1 (Free)

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

---------------

Your Name

1 / 10

નીચે આપેલ વિકલ્પોમાંથી સાચો વિરોધી શબ્દ જણાવો.

2 / 10

નીચે આપેલ શબ્દનો સાચો વિરોધી શબ્દ જણાવો.

 

વૃદ્ધિ

3 / 10

નીચે આપેલ શબ્દનો સાચો વિરોધી શબ્દ જણાવો.

 

અસિત

4 / 10

નીચે આપેલ શબ્દનો સાચો વિરોધી શબ્દ જણાવો.

 

અણીદાર

5 / 10

'ઐશ્વર્ય' શબ્દનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ જણાવો.

6 / 10

'કુવડ' શબ્દનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ જણાવો.

7 / 10

નીચે આપેલ શબ્દનો સાચો વિરોધી શબ્દ જણાવો.

 

અતડું

8 / 10

નીચે આપેલ શબ્દનો સાચો વિરોધી શબ્દ જણાવો.

 

અઘ

9 / 10

'કૃતજ્ઞ' શબ્દનો સાચો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ જણાવો.

10 / 10

'મુખરીત્' શબ્દનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ જણાવો.

Your score is

The average score is 72%

0%

Results :


User NameScore
Janu60%
K60%
D80%
Helee90%
J90%
V50%
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments