કહેવત (Gujarati Grammar) Online Test 1 (Free)

/10
7

કહેવત (Gujarati Grammar) Online Test 1 (Free)

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

---------------

Your Name

1 / 10

‘ઇચ્છા હોય તો બધુ થાય’ - આવો અર્થ આપતી કહેવત નીચેના વિકલ્પોમાંથી શોધો.

2 / 10

કહેવત નો અર્થ જણાવો.

 

દીકરીની મા રાણી, તે ઘડપણમાં ભરે પાણી

3 / 10

કહેવત નો અર્થ જણાવો.

 

તાણ્યો વેલો થડથી જાય

4 / 10

કહેવત નો અર્થ જણાવો.

 

આવરદાનો ઉધારો પણ રંડાપો રોકડો

5 / 10

કહેવત નો અર્થ જણાવો.

 

દૂઝણી ગાયની લાત પણ સારી

6 / 10

કહેવત નો અર્થ જણાવો.

 

કૂવામાં હોય તો હવાડામાં આવે

7 / 10

કહેવત નો અર્થ જણાવો.

 

બહેડાં ખાવાં ને જાયફળનો કેફ રાખવો.

8 / 10

કહેવત નો અર્થ જણાવો.

 

પરમેશ્વર પાધરો તો વેરી આંધળો

9 / 10

'ઈચ્છા હોય તો જ કાર્ય સિદ્ધ થઈ શકે છે' એવો અર્થ કઈ કહેવત ધરાવે છે ?

10 / 10

નીચેનામાંથી વિરોધી અર્થ ન ધરાવતી હોય તેવી કહેવતો પસંદ કરો.

Your score is

The average score is 80%

0%

Results :


User NameScore
G90%
D80%
Vandana50%
Helee100%
Helee80%
H90%
Pinku70%
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments