રિઝનિંગ – Reasoning (Class 3) Online Test Series (ગુજરાતી મીડિયમ)

Mix Test Series

Mix Test Series

Topic Wise Test Series

Verbal Reasoning

ઉંમર સંબંધિત સમસ્યાઓ (Problems on Ages)

વેન આકૃતિ (Venn Diagram)

લોહીનો સંબંધ (Blood Relations)

માહિતી પર્યાપ્તતા (Data Sufficiency)

સંખ્યા શ્રેણી (Number Series)

શ્રેણી પૂર્ણ કરો (Series Completion)

Non-Verbal Reasoning

મેટ્રિક્સ આકૃતિ (Figure Matrix)

છુપાયેલી આકૃતિ (Embedded Image)

મિરર આકૃતિ (Mirror Image)

પેપર કટિંગ (Paper Cutting)

જળ પ્રતિબિંબ (Water Image)

Data Interpretation

પાઇ ચાર્ટ (Pie Charts)

ટેબલ ચાર્ટ (Table Charts)

બાર ચાર્ટ (Bar Charts)

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments