માહિતી પર્યાપ્તતા (Data Sufficiency) Online Test 1 (Free)

/10
9

માહિતી પર્યાપ્તતા (Data Sufficiency) Online Test 1 (Free)

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

---------------

Your Name

1 / 10

-: સૂચના :-

નીચેના પ્રશ્નમાં 'પ્રશ્ન' અને તેની નીચે આપેલા 1 અને 2 નંબરવાળા બે વિધાનોનો સમાવેશ થાય છે. તમારે એ નક્કી કરવું પડશે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલ માહિતી આપેલ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પર્યાપ્ત છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને જવાબ આપો.

 

-: પ્રશ્ન :-

સુરેશનો જન્મ કયા વર્ષે થયો હતો?

 

-: વિધાનો :-

1. હાલમાં સુરેશ તેની માતાથી 25 વર્ષ નાનો છે.

2. સુરેશનો ભાઈ, જેનો જન્મ 1964માં થયો હતો, તે તેની માતાથી 35 વર્ષ નાનો છે.

2 / 10

-: સૂચના :-

નીચેના પ્રશ્નમાં 'પ્રશ્ન' અને તેની નીચે આપેલા 1 અને 2 નંબરવાળા બે વિધાનોનો સમાવેશ થાય છે. તમારે એ નક્કી કરવું પડશે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલ માહિતી આપેલ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પર્યાપ્ત છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને જવાબ આપો.

 

-: પ્રશ્ન :-

ઉત્તર તરફ મોં રાખીને ઊભેલી પાંચ વ્યક્તિઓ P, Q, R, S અને T માંથી P ના તરત જમણી બાજુએ કોણ છે?

 

-: વિધાનો :-

1. R એ Q ની ડાબી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને અને P એ R ની જમણી બાજુએ બીજા સ્થાને છે.

2. Q એ T ની તરત ડાબી બાજુએ છે જે P ની જમણી બાજુએ બીજા સ્થાને છે.

3 / 10

-: સૂચના :-

નીચેના પ્રશ્નમાં 'પ્રશ્ન' અને તેની નીચે આપેલા 1 અને 2 નંબરવાળા બે વિધાનોનો સમાવેશ થાય છે. તમારે એ નક્કી કરવું પડશે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલ માહિતી આપેલ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પર્યાપ્ત છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને જવાબ આપો.

 

-: પ્રશ્ન :-

બાળકોની એક હરોળમાં A અને B વચ્ચે કેટલા બાળકો છે?

 

-: વિધાનો :-

1. A એ હરોળમાં ડાબી બાજુએથી પંદરમો છે.

2. B બરાબર મધ્યમાં છે અને તેની જમણી તરફ દસ બાળકો છે.

4 / 10

-: સૂચના :-

નીચેના પ્રશ્નમાં 'પ્રશ્ન' અને તેની નીચે આપેલા 1 અને 2 નંબરવાળા બે વિધાનોનો સમાવેશ થાય છે. તમારે એ નક્કી કરવું પડશે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલ માહિતી આપેલ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પર્યાપ્ત છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને જવાબ આપો.

 

-: પ્રશ્ન :-

રવિવારના રોજ મહેશે પુસ્તક Pના કેટલા પાના વાંચ્યા?

 

-: વિધાનો :-

1. આ પુસ્તકમાં 300 પેજ છે જેમાંથી બે તૃતીયાંશ પેજ મહેશે રવિવાર પહેલા વાંચ્યા હતા.

2. મહેશે સોમવારે સવારે પુસ્તકના છેલ્લા 40 પાના વાંચ્યા.

5 / 10

-: સૂચના :-

નીચેના પ્રશ્નમાં 'પ્રશ્ન' અને તેની નીચે આપેલા 1 અને 2 નંબરવાળા બે વિધાનોનો સમાવેશ થાય છે. તમારે એ નક્કી કરવું પડશે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલ માહિતી આપેલ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પર્યાપ્ત છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને જવાબ આપો.

 

-: પ્રશ્ન :-

A ને કેટલા બાળકો છે?

 

-: વિધાનો :-

1. P એ Q ની એકમાત્ર પુત્રી છે જે A ની પત્ની છે.

2. M અને N એ A ના ભાઈઓ છે.

6 / 10

-: સૂચના :-

નીચેના પ્રશ્નમાં 'પ્રશ્ન' અને તેની નીચે આપેલા 1 અને 2 નંબરવાળા બે વિધાનોનો સમાવેશ થાય છે. તમારે એ નક્કી કરવું પડશે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલ માહિતી આપેલ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પર્યાપ્ત છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને જવાબ આપો.

 

-: પ્રશ્ન :-

P નો Q સાથે શું સંબંધ છે?

 

-: વિધાનો :-

1. Q કહે છે, "મારો એક જ ભાઈ છે".

2. P કહે છે, "મારી એક જ બહેન છે".

7 / 10

-: સૂચના :-

નીચેના પ્રશ્નમાં 'પ્રશ્ન' અને તેની નીચે આપેલા 1 અને 2 નંબરવાળા બે વિધાનોનો સમાવેશ થાય છે. તમારે એ નક્કી કરવું પડશે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલ માહિતી આપેલ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પર્યાપ્ત છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને જવાબ આપો.

 

-: પ્રશ્ન :-

શહેરમાં કુલ કેટલા ડૉક્ટરો છે?

 

-: વિધાનો :-

1. 700 રહેવાસીઓ દીઠ એક ડૉક્ટર છે.

2. શહેરમાં કુલ 16 વોર્ડ છે અને આ શહેરમાં વોર્ડની સંખ્યા જેટલા ડોકટરો છે.

8 / 10

-: સૂચના :-

નીચેના પ્રશ્નમાં 'પ્રશ્ન' અને તેની નીચે આપેલા 1 અને 2 નંબરવાળા બે વિધાનોનો સમાવેશ થાય છે. તમારે એ નક્કી કરવું પડશે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલ માહિતી આપેલ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પર્યાપ્ત છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને જવાબ આપો.

 

-: પ્રશ્ન :-

B એ A નો ભાઈ છે. તો A એ B સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

 

-: વિધાનો :-

1. A એ X ની બહેન છે.

2. Z એ A ના પતિ છે.

9 / 10

-: સૂચના :-

નીચેના પ્રશ્નમાં 'પ્રશ્ન' અને તેની નીચે આપેલા 1 અને 2 નંબરવાળા બે વિધાનોનો સમાવેશ થાય છે. તમારે એ નક્કી કરવું પડશે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલ માહિતી આપેલ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પર્યાપ્ત છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને જવાબ આપો.

 

-: પ્રશ્ન :-

માર્ચ, 2006નો છેલ્લો રવિવાર કઈ તારીખે હતો?

 

-: વિધાનો :-

1. માર્ચ મહિનાનો પહેલો રવિવાર 5મી તારીખે હતો.

2. માર્ચ મહિનાનો છેલ્લો દિવસ શુક્રવાર હતો.

10 / 10

-: સૂચના :-

નીચેના પ્રશ્નમાં 'પ્રશ્ન' અને તેની નીચે આપેલા 1 અને 2 નંબરવાળા બે વિધાનોનો સમાવેશ થાય છે. તમારે એ નક્કી કરવું પડશે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલ માહિતી આપેલ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પર્યાપ્ત છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને જવાબ આપો.

 

-: પ્રશ્ન :-

X નો B સાથે શું સંબંધ છે?

 

-: વિધાનો :-

1. M એ B નો ભાઈ છે અને T એ B ની બહેન છે.

2. B ની માતાએ X ના પતિ સાથે લગ્ન કર્યા છે જેને એક પુત્ર અને બે પુત્રીઓ છે.

Your score is

The average score is 14%

0%

Results :


User NameScore
Dip0%
Rk0%
H40%
J0%
Nirali20%
bfad40%
gh0%
AK 00730%
Dhvani Sutar0%
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments