સમાનાર્થી (Gujarati Grammar) Online Test 1 (Free)

/10
10

સમાનાર્થી (Gujarati Grammar) Online Test 1 (Free)

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

---------------

Your Name

1 / 10

નીચે આપેલ વિકલ્પોમાં કયો શબ્દ સમાનાર્થી નથી તે જણાવો.

2 / 10

નીચે આપેલ શબ્દનો સાચો સમાનાર્થી વિકલ્પ શોધો.

 

રાજીવ

3 / 10

નીચે આપેલ શબ્દોમાંથી કયો શબ્દ 'નિયતિ' શબ્દનો સમાનાર્થી નથી તે જણાવો.

4 / 10

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો શબ્દ સમાનાર્થી નથી તે જણાવો.

5 / 10

નીચે આપેલા શબ્દનો અર્થ જણાવો.

 

ઈસ્કોતરો

6 / 10

નીચે આપેલ શબ્દનો સાચો સમાનાર્થી વિકલ્પ શોધો.

 

ભૂસુર

7 / 10

નીચે આપેલ શબ્દનો સાચો સમાનાર્થી વિકલ્પ શોધો.

 

તિગ્માંશુ

8 / 10

નીચે આપેલ શબ્દનો સાચો સમાનાર્થી વિકલ્પ શોધો.

 

ધ્વાન્ત

9 / 10

નીચે આપેલ શબ્દોમાંથી કયો શબ્દ 'વરખ' શબ્દનો સમાનાર્થી નથી તે જણાવો.

10 / 10

નીચે આપેલા શબ્દનો અર્થ જણાવો.

 

ડમણી

Your score is

The average score is 29%

0%

Results :


User NameScore
hemal savaria0%
G30%
G30%
D30%
Helee20%
F80%
C10%
Yogi30%
Yogi10%
Krishna50%
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments