સમય, ઝડપ અને અંતર (Time, Speed And Distance) Test 1 (Free)

/10
11

સમય, ઝડપ અને અંતર (Time, Speed And Distance) Test 1 (Free)

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

---------------

Your Name

1 / 10

150 મીટર લાંબી ટ્રેન 175 મીટર લાંબા પ્લેટફોર્મને 13 સેકન્ડમાં પસાર કરે છે. તો તે ટ્રેનની ઝડપ એક કલાકમાં કેટલા કિલોમીટરની હશે ?

2 / 10

એક કારના પૈડાની ત્રિજ્યા 21 સે.મી. છે. જો તે 1 મિનિટમાં 500 પરિભ્રમણ કરે તો તેની ઝડપ કિમી/કલાકમાં શોધો.

3 / 10

એક માણસને 12 કિ.મી.નું અંતર 45 મિનિટમાં કાપવાનું છે. જો તે એક તૃતીયાંશ જેટલું અંતર બે તૃતીયાંશ જેટલા સમયમાં કાપે તો બાકીનું અંતર કાપવા તેને કેટલી ઝડપ રાખવી પડશે ?

4 / 10

120 કિ.મી./કલાકની ઝડપે દોડતી 270 મીટર લાંબી ટ્રેન સામેથી 80 કિ.મી./કલાકની ઝડપે આવતી ટ્રેનને 9 સેકન્ડમાં પસાર કરે છે, તો બીજી ટ્રેનની લંબાઈ કેટલી હોય ?

5 / 10

A ની ઝડપ B કરતાં બે ગણી અને B ની ઝડપ C કરતાં ત્રણ ગણી છે, તો C એ 54 મિનિટમાં કાપેલું અંતર કાપવા B ને કેટલો સમય લાગે ?

6 / 10

એક હોડીની શાંત પાણીમાં ઝડપ 10 કિ.મી./કલાક છે. આ હોડી 26 કિ.મી. અંતર નદીના પ્રવાહની દિશામાં અને 14 કિ.મી. અંતર નદીના પ્રવાહની વિરૂદ્ધ દિશામાં કાપવા સરખો સમય લે છે, તો નદીના પ્રવાહની ઝડપ શોધો.

7 / 10

ગૌતમ પોતાની કાર કલાકના 72 કિ.મી. ઝડપે ચલાવે છે, જ્યારે અનંત પોતાની કાર 40 મિનિટમાં 56 કિ.મી.ની ઝડપે ચલાવે છે, બંનેની ઝડપનો ગુણોત્તર કેટલો થાય ?

8 / 10

એક બસ ત્રણ કલાકમાં 150 કિ.મી. અંતર કાપે છે. અને પછીના બે કલાકમાં પ્રતિકલાક 60 કિ.મી.ની ઝડપે મુસાફરી કરે છે. બસની પ્રતિકલાક સરેરાશ ઝડપ શોધો.

9 / 10

જો રમેશ 7 Km/hr ની ઝડપે ચાલે તો તે શાળામાં 9 મિનિટ મોડો પહોંચે છે. પણ જો તે 8 Km/hr ની ઝડપે ચાલે તો 6 મિનિટ વહેલો પહોંચે છે. શાળા કેટલી દૂર હશે ?

10 / 10

એક કાર 1 સેકન્ડમાં 10 મીટરનું અંતર કાપે છે, તો તેની ઝડપ Km/hr માં શોધો.

Your score is

The average score is 3%

0%

Results :


User NameScore
Prakash Vasava0%
N0%
Divya Dangi0%
Divya Dangi0%
AK 0070%
AK 0070%
AK 00720%
AK 00710%
Hk0%
Himalaya0%
Mahendra0%
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments