સમાસ (Gujarati Grammar) Online Test 1 (Free)

/10
11

સમાસ (Gujarati Grammar) Online Test 1 (Free)

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

[Click On Full Screen Mode (¤) From Corner For Best Test Experience]

---------------

Your Name

1 / 10

નીચે આપેલ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.

 

આબરૂ

2 / 10

રેખાંકિત સમાસનો પ્રકાર જણાવો.

 

'મુંજે હાસ્યબાણ છોડ્યું અને આગળ ચાલવા માંડ્યું'.

3 / 10

'પરીમુલક' શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.

4 / 10

'રેવાશંકર' શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.

5 / 10

નીચે આપેલ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.

 

પંચવટી

6 / 10

'દાણોપાણી' સમાસનો પ્રકાર જણાવો.

7 / 10

નીચે આપેલ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.

 

મૃગનયની

8 / 10

'શસ્ત્રસજ્જિત' શબ્દમાં રહેલ સમાસ ઓળખાવો.

9 / 10

નીચે આપેલ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.

 

શૂરવીર

10 / 10

નીચેના વાક્યમાં લીટી દોરેલ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.

 

દલા તરવાડીએ વાડીને પૂછ્યું 'લઉં કે રીંગણા દશ બાર ?

Your score is

The average score is 47%

0%

Results :


User NameScore
Nipurna30%
Nipurna40%
Nipurna0%
Nipurna60%
G60%
K60%
D30%
Vandana30%
Helee80%
Helee70%
H60%
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments